AYAX

Oprogramowanie

Fundacja Ko­palń Zlikwi­do­wa­nych w Rybnickim Okręgu Prze­mysło­wym

fkzrow.pl

Stro­na interne­to­wa pre­zen­tu­ją­ca cie­ka­we ma­te­ria­ły do­ty­czą­ce zlikwi­do­wa­nych kopalń ROP oraz historii górnictwa węgla ka­mien­ne­go na tych te­re­nach. W ramach strony głównej funkcjo­nu­je interak­tywna ma­pa Okręgu z zazna­czo­ny­mi obecny­mi oraz histo­rycz­ny­mi kopalnia­mi.

Wykorzystane biblioteki:

  • Google Closure Library,
  • Leaflet,
  • Zend Framework 3.

Zasto­so­wa­liśmy również techno­lo­gię wątków usługo­wych, dzięki cze­mu użytkownik może wrócić do otwarte­go wcześniej arty­ku­łu nawet bez po­łą­cze­nia z inter­netem.

Wszystkie zilustro­wa­ne arty­ku­ły (12 z 14) prze­cho­dzą test da­nych struktu­ralnych wy­szu­ki­warki Google. Wszystkie arty­ku­ły dostępne są również w formie przyspie­szo­nych stron mo­bilnych (AMP).