AYAX

Oprogramowanie

Oferujemy projektowanie i wy­ko­ny­wa­nie apli­kacji i stron interne­to­wych do­wolne­go rodzaju. Wy­ko­nu­je­my za­równo część serwe­ro­wą, jak i kliencką, używając no­wo­czesnych, a za­razem dobrze opano­wa­nych, rozwiązań. Więcej informacji o wy­korzys­ty­wa­nych techno­lo­giach za­mieści­liśmy w osobnym arty­ku­le. Warto też za­poznać się z przykła­do­wy­mi realizacjami.